White Headline`s Wilma

                                                                           23.08.2015

 

 

 

 

 

 

Ahnentafel

 

 ED HARDY WESTI`SVOM FRIESENHUS

 

 

WHITE HEADLINE´S BELLA

I´M THE BEST SUPERBIA

 

 CATY WESTI´S VOM FRIESENHUS

 

 TAMPA BAY SUNSHINE CELEBRATIN

 

WHITE HEADLINE´S ETERNITY